Bases do concurso

Ante a gran cantidade de propostas no anterior concurso do #DígochoEu, a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. convoca un novo concurso en que esta vez serán os
propios centros educativos os que elaboren os seus propios vídeos de divulgación da lingua galega. Con esta finalidade, apróbanse as seguintes bases:

OBXECTO
O obxecto deste concurso é fomentar a colaboración da xente nova e dos centros educativos na elaboración do programa #DígochoEu para achegar a lingua galega a este sector da poboación.

Con este obxectivo, os centros educativos poderán inscribir os seus propios vídeos divulgativos na páxina web digochoeu.gal. Serán os profesores/as os que realicen a devandita inscrición en representación do alumnado.

Os dous vídeos gañadores poderán ser emitidos a través das canles da CRTVG por todos os sistemas (televisión dixital terrestre -TDT-, satélite, cable/IPTV e Internet), sen límite de pases, ata a entrada das gravacións no dominio público e en todo o mundo. Tamén se realizará a posta a disposición través a redes sociais da Corporación RTVG e da súa páxina web.

DESTINATARIOS
Poderán participar os centros educativos de primaria e secundaria da comunidade autónoma de Galicia. Tamén aqueles centros de fóra da comunidade autónoma que impartan a materia de lingua galega.

Os centros estarán representados por un/unha profesor/a. Cada profesor/a poderá presentar unha única candidatura, pero iso non impide a participación de varios/as profesores/as dun mesmo centro. Cada candidatura estará composta, ademais de polo membro do profesorado, por alumnos/as do centro.

O prazo de presentación de candidaturas comeza o 8 de marzo e termina o 30 de abril de 2023 ás 23:59 horas.

Para poder participar, o profesor/a deberá presentar a candidatura rexistrándose co seu nome e apelidos, datos de contacto e centro ao que pertence, dentro no prazo establecido.

MECÁNICA DO CONCURSO
O concurso consiste na elaboración e execución dun vídeo de menos de 1 minuto para emitir no espazo de divulgación da lingua galega #DígochoEu.

Para a súa inscrición no concurso, o vídeo deberá estar previamente subido a YouTube.

Unha vez feito o rexistro na web digochoeu.gal, o profesor ou profesora deixará os seus datos persoais e a URL (a páxina) de YouTube onde estea aloxado o vídeo.

O vídeo contará coa participación activa do alumnado e deberá ser realizado durante este curso escolar 2022-2023. A temática será a promoción ou divulgación dalgún aspecto relacionado coa lingua galega, seguindo a filosofía do #DígochoEu.

Os vídeos non incluirán imaxes ou músicas protexidas con dereitos de autor, só aquelas que estean libres de dereitos.

Os vídeos deberán respectar os criterios reitores da dirección editorial da Corporación RTVG, S.A. aprobados polo Consello de Administración (http://www.crtvg.es/files/CRITERIOSREITORES.pdf)

Un xurado de profesionais do audiovisual alleo ao equipo do #DígochoEu avaliará os vídeos rexistrados no concurso e outorgará dous premios de 100 euros: un na categoría de Primaria e outro na categoría de Secundaria. A esta cantidade seralle aplicada a retención fiscal correspondente.

Os criterios de valoración serán os seguintes:
1. Calidade lingüística e expresividade dos participantes
2. Orixinalidade e innovación do contido

O premio irá destinado ao centro, que o destinará ás actividades lúdicas que considere oportunas. Sempre que sexa posible, a entrega dos premios será nun programa especial aínda por determinar.

CESIÓN DE DEREITOS E XESTIÓN DOS DEREITOS DE IMAXE
Os centros educativos que presenten os seus vídeos a este concurso deberán contar coas preceptivas autorizacións de todos os participantes ou dos titulares da patria potestade ou tutela dos menores participantes.

TITULARIDADE DO PROGRAMA
Correspóndelle á Corporación RTVG todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o vídeo gañador para todo o mundo e ata a súa entrada no dominio público.
Todos os participantes no concurso autorizan expresamente á CRTVG a poder divulgar os vídeos presentados en calquera das canles da corporación.

ACEPTACIÓN DAS BASES
A participación no concurso supón a aceptación na súa totalidade das presentes bases que poden ser consultadas polos participantes na páxina web www.digochoeu.gal.

A Corporación RTVG resérvase o dereito de retirar ou modificar a mecánica do concurso á súa enteira discreción, para o cal informará pertinentemente a través dos mesmos medios en que se publicitou o concurso, modificando as bases, se o considerase oportuno.

En caso de controversia ou discrepancia derivada da interpretación destas bases, prevalecerá o criterio da Corporación RTVG.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG) informa de que, con base no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación deses datos (RXPD) e a Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, a finalidade da recollida e tratamento dos datos de carácter persoal que o PARTICIPANTE nos facilite durante a súa participación no concurso, e que fai referencia a datos de carácter persoal, resulta necesario para o desenvolvemento e cumprimento do concurso e para a realización do programa.

Informámolo de que ditos datos non serán cedidos a terceiros sen o seu expreso consentimento, salvo obriga legal ou base xurídica que o lexitime e serán conservados unicamente polo tempo que legalmente corresponda. O tratamento dos datos de carácter persoal de menores de 14 anos realízase co consentimento dos titulares da patria potestade ou titor.

Poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación e Portabilidade por correo postal á dirección propia da Corporación RTVG, ou mediante correo electrónico na dirección lopd@crtvg.es, en ambos os casos xuntando copia do DNI. Tamén poderá presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.