Concursos

Premios especiais do xurado

No teu colexio ou no teu instituto fixestes este curso (ou tedes pensado facer) un vídeo coma os do #DígochoEu?

Pois debes saber que podes participar no noso novo concurso: os premios especiais do xurado! É moi fácil. Só hai que subir ese vídeo de menos dun minuto a YouTube. E despois o teu profe deberá inscribilo aquí, en digochoeu.gal. E máis nada!

Haberá dous vídeos vencedores: un de primaria e outro de secundaria. E cada un levará un premio de 100 euros. Participa!

O prazo termina o 30 de abril de 2023.

Participa!

 • Bases do concurso

  Ante a gran cantidade de propostas no anterior concurso do #DígochoEu, a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. convoca un novo concurso en que esta vez serán os
  propios centros educativos os que elaboren os seus propios vídeos de divulgación da lingua galega. Con esta finalidade, apróbanse as seguintes bases:

  OBXECTO

  O obxecto deste concurso é fomentar a colaboración da xente nova e dos centros educativos na elaboración do programa #DígochoEu para achegar a lingua galega a este sector da poboación.

  Con este obxectivo, os centros educativos poderán inscribir os seus propios vídeos divulgativos na páxina web digochoeu.gal. Serán os profesores/as os que realicen a devandita inscrición en representación do alumnado.

  Os dous vídeos gañadores poderán ser emitidos a través das canles da CRTVG por todos os sistemas (televisión dixital terrestre -TDT-, satélite, cable/IPTV e Internet), sen límite de pases, ata a entrada das gravacións no dominio público e en todo o mundo. Tamén se realizará a posta a disposición través a redes sociais da Corporación RTVG e da súa páxina web.

  DESTINATARIOS

  Poderán participar os centros educativos de primaria e secundaria da comunidade autónoma de Galicia. Tamén aqueles centros de fóra da comunidade autónoma que impartan a materia de lingua galega.

  Os centros estarán representados por un/unha profesor/a. Cada profesor/a poderá presentar unha única candidatura, pero iso non impide a participación de varios/as profesores/as dun mesmo centro. Cada candidatura estará composta, ademais de polo membro do profesorado, por alumnos/as do centro.

  O prazo de presentación de candidaturas comeza o 8 de marzo e termina o 30 de abril de 2023 ás 23:59 horas.

  Para poder participar, o profesor/a deberá presentar a candidatura rexistrándose co seu nome e apelidos, datos de contacto e centro ao que pertence, dentro no prazo establecido.

  MECÁNICA DO CONCURSO

  O concurso consiste na elaboración e execución dun vídeo de menos de 1 minuto para emitir no espazo de divulgación da lingua galega #DígochoEu.

  Para a súa inscrición no concurso, o vídeo deberá estar previamente subido a YouTube.

  Unha vez feito o rexistro na web digochoeu.gal, o profesor ou profesora deixará os seus datos persoais e a URL (a páxina) de YouTube onde estea aloxado o vídeo.

  O vídeo contará coa participación activa do alumnado e deberá ser realizado durante este curso escolar 2022-2023. A temática será a promoción ou divulgación dalgún aspecto relacionado coa lingua galega, seguindo a filosofía do #DígochoEu.

  Os vídeos non incluirán imaxes ou músicas protexidas con dereitos de autor, só aquelas que estean libres de dereitos.

  Os vídeos deberán respectar os criterios reitores da dirección editorial da Corporación RTVG, S.A. aprobados polo Consello de Administración (http://www.crtvg.es/files/CRITERIOSREITORES.pdf)

  Un xurado de profesionais do audiovisual alleo ao equipo do #DígochoEu avaliará os vídeos rexistrados no concurso e outorgará dous premios de 100 euros: un na categoría de Primaria e outro na categoría de Secundaria. A esta cantidade seralle aplicada a retención fiscal correspondente.

  Os criterios de valoración serán os seguintes:
  1. Calidade lingüística e expresividade dos participantes
  2. Orixinalidade e innovación do contido

  O premio irá destinado ao centro, que o destinará ás actividades lúdicas que considere oportunas. Sempre que sexa posible, a entrega dos premios será nun programa especial aínda por determinar.

  CESIÓN DE DEREITOS E XESTIÓN DOS DEREITOS DE IMAXE

  Os centros educativos que presenten os seus vídeos a este concurso deberán contar coas preceptivas autorizacións de todos os participantes ou dos titulares da patria potestade ou tutela dos menores participantes.

  TITULARIDADE DO PROGRAMA

  Correspóndelle á Corporación RTVG todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o vídeo gañador para todo o mundo e ata a súa entrada no dominio público.
  Todos os participantes no concurso autorizan expresamente á CRTVG a poder divulgar os vídeos presentados en calquera das canles da corporación.

  ACEPTACIÓN DAS BASES

  A participación no concurso supón a aceptación na súa totalidade das presentes bases que poden ser consultadas polos participantes na páxina web www.digochoeu.gal.

  A Corporación RTVG resérvase o dereito de retirar ou modificar a mecánica do concurso á súa enteira discreción, para o cal informará pertinentemente a través dos mesmos medios en que se publicitou o concurso, modificando as bases, se o considerase oportuno.

  En caso de controversia ou discrepancia derivada da interpretación destas bases, prevalecerá o criterio da Corporación RTVG.

  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

  A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG) informa de que, con base no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación deses datos (RXPD) e a Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, a finalidade da recollida e tratamento dos datos de carácter persoal que o PARTICIPANTE nos facilite durante a súa participación no concurso, e que fai referencia a datos de carácter persoal, resulta necesario para o desenvolvemento e cumprimento do concurso e para a realización do programa.

  Informámolo de que ditos datos non serán cedidos a terceiros sen o seu expreso consentimento, salvo obriga legal ou base xurídica que o lexitime e serán conservados unicamente polo tempo que legalmente corresponda. O tratamento dos datos de carácter persoal de menores de 14 anos realízase co consentimento dos titulares da patria potestade ou titor.

  Poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación e Portabilidade por correo postal á dirección propia da Corporación RTVG, ou mediante correo electrónico na dirección lopd@crtvg.es, en ambos os casos xuntando copia do DNI. Tamén poderá presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.

Concurso “unha canción para Esther”

Buscamos unha canción que poida cantar Esther! Pode cantar a canción enteira ou só unha parte, pero ela ten que poder intervir nalgún momento da canción.

Entre as propostas que nos enviedes, escolleremos cinco. Recorda que a letra e a música teñen que ser inéditas en lingua galega, pero a temática e o estilo son libres. A canción non pode superar os 3 minutos.

Tes ata o 28 de outubro para enviar as propostas. Hai 1.500 euros en xogo!

Rematou o prazo!

 • Primeira. Obxecto.

  A Corporación RTVG organiza un concurso titulado ‘unha canción para Esther’ dentro do espazo #DígochoEu.

  Buscamos temas que poida interpretar a presentadora do programa, Esther Estévez, e para iso imos seleccionar CINCO cancións entre as propostas que nos envíen.

  As cancións, tanto na parte musical coma na letra, teñen que ser inéditas. A letra ten que ser en lingua galega. Teñen que ser totalmente orixinais. A temática da canción é libre. E Esther Estévez pode interpretar a totalidade da canción ou só unha parte (a parte restante pode ser interpretada polo autor, intérprete ou grupo que envíe a proposta).

  O aspirante, ao enviar o formulario de inscrición, autoriza expresa e irrevogable á Corporación RTVG para que poida, directa e/ou indirectamente, reproducir e comunicar publicamente as obras musicais que resulten seleccionadas como gañadoras, ben de maneira conxunta ou ben individualmente, e aos efectos enunciativos, pero non limitativos en calquera medio radiofónico e/ou televisivo (analóxicos, dixital, cable, TDT, etc.), tanto para streaming como descargables- de audio e/ou vídeo dixital en Internet e, en todo caso, en calquera medio pertencente á Corporación RTVG que sexa estimado beneficioso para a difusión deste concurso.

  Tamén poderán enviar xunto coa canción proposta un videoclip ou unha idea para realizalo.

  Tamén se poderán emitir as cancións participantes total ou parcialmente ata un máximo de dúas veces por cada un destes mesmos medios ao obxecto da promoción do concurso.

  Ademais, os artistas que envíen as súas cancións para participar no concurso deberán acreditar a autorización de todos os autores da letra e música da canción que propoñan.

  No caso de que o/s participante/s sexa/n menor/es de 18 anos, deberá/n contar coa autorización expresa dos seus titores legais.

  Cada participante (grupo ou solista) tan só poderá presentar unha canción.

  Non poderán participar no concurso o persoal da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A, os seus respectivos cónxuxes e os familiares ata o segundo grao de consanguinidade e afinidade.

  Segunda. Forma de participación.

  Características das propostas:

  • Canción cunha duración non superior a 3 minutos, cantada en lingua galega.
  • Documentación que teñen que presentar os participantes:
  • Audio en formato “mp3”, e no caso de presentar videoclip, en formato “mp4”

  Terceira. Desenvolvemento do concurso.

  A canción coa documentación requirida terá que ser enviada a través da páxina web digochoeu.gal en formato “.mp3” e dentro do prazo de presentación de solicitudes. No correo electrónico deberá constar o seu nome, apelidos, D.N.I., teléfono de contacto e dirección completa tanto do intérprete coma do compositor e/ou letrista, no caso de non ser o mesmo.

  Unha vez rematado o prazo de entrega, levarase a cabo o proceso de selección dos cinco gañadores do concurso, aínda que existirá unha lista puntuada ata o décimo posto. O xurado estará composto polo equipo do espazo #DígochoEu.

  O xurado, terá en especial consideración á hora de elixir o gañadores:

  • A orixinalidade
  • A calidade técnica
  • O acompañamento dun videoclip

  Unha vez elixidos os cinco gañadores, os integrantes do programa poñeranse en contacto con eles para que Esther Estévez poida participar na gravación da canción e dun videoclip.

  A principios de maio, un xurado composto por tres persoas alleas ao equipo do #DígochoEu elixirá cal é a canción gañadora, cal queda en segunda posición, cal queda en terceira, cal queda en cuarta e cal queda en quinta.

  Cuarta. Presentación de propostas.

  Dende o luns 3 de outubro ao venres 28 de outubro de 2022, ambos incluídos.

  Quinta. Premio.

  O concurso está premiado cunha dotación económica total de 1.500 euros, suxeita á correspondente retención do IRPF. A organización resérvase a opción de declarar deserto o premio, no caso de falta de calidade nos proxectos.

  A distribución dos premios coñecerase nunha gala especial, que posiblemente se desenvolverá o 16 de maio de 2023. O primeiro premio está dotado con 500 euros, o segundo con 400 euros, o terceiro con 300 euros, e o cuarto con 200 euros, e o quinto con 100 euros.

  O gañador deberá acreditar, denantes de recibir o premio, que cumpre os requisitos de participación esixidos nestas bases.

  En caso de incumprimento destes requisitos, imposibilidade de contactar cun dos gañadores ou de rexeitamento do premio por parte deste, será seleccionado como novo gañador o seguinte clasificado.

  Sexta. Dereitos cedidos.

  Ademais dos dereitos establecidos na base 1, todos os participantes ceden á Corporación RTVG o dereito de reprodución e de comunicación pública por televisión en todos os sistemas, así como a través de Internet, da canción e do seu videoclip, de ser o caso. Estes dereitos son cedidos para todo o mundo e ata a entrada das gravacións no dominio público, polo tempo máximo establecido na Lei de Propiedade Intelectual.

  Sétima. Contido das cancións.

  As letras das cancións e o videoclip respectarán os Criterios Reitores da Dirección Editorial da CRTVG, aprobados polo Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., na súa sesión do 25 de abril de 2018, así como a lexislación relativa ao dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar, á propia imaxe e á protección de menores.

  Serán rexeitados os que incumpran dita normativa, así como os que incumpran uns criterios de calidade mínimos.

  Oitava.- Aceptación das bases.

  A participación no concurso supón a aceptación na súa totalidade das presentes bases que poden ser consultadas polos participantes na páxina web digochoeu.gal.

  O organizador resérvase o dereito de retirar ou modificar a mecánica do concurso á súa enteira discreción, para o cal informará pertinentemente a través dos mesmos medios en que se publicitou o concurso, modificando as bases, se o considerara oportuno.

  En caso de controversia ou discrepancia derivada da interpretación destas bases, prevalecerá o criterio da Corporación RTVG.

  Novena.- Protección de datos de carácter persoal.

  A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG) informa que, con base no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación deses datos (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, a finalidade da recollida e tratamento dos datos de carácter persoal que o PARTICIPANTE nos facilita durante a súa participación no concurso, e que fai referencia a datos de carácter persoal, resulta necesario para o desenvolvemento e cumprimento do concurso.

  Informámolo que ditos datos non serán cedidos a terceiros sen o seu expreso consentimento salvo obriga legal ou base xurídica que o lexitime e serán conservados unicamente polo tempo que legalmente corresponda. Poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación e Portabilidade por correo postal á dirección propia da Corporación RTVG (Bando-San Marcos, s/n. 15820. Santiago de Compostela), ou mediante correo electrónico na dirección lopd@crtvg.es, en ambos casos xuntando copia do DNI. Tamén poderá presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.

  Décima.- Exención de responsabilidade por mal funcionamento da rede.

  A Corporación RTVG queda exonerada de toda responsabilidade no caso de mal funcionamento das redes de comunicación telemática que impidan o normal desenvolvemento desta iniciativa por causas alleas e especialmente por actos externos de mala fe. Tampouco será responsable a Corporación RTVG dos problemas de transmisión ou perda de datos non imputables a esta.

Premios #DígochoEu 2022-2023

Queres gravar con Esther Estévez un capítulo do #DígochoEu?
Fala cos colegas, argalla unha idea de guión e que o/a voso/a profe nos envíe unha proposta!
Só ten que inscribirse en digochoeu.gal e contarnos como sería ese vídeo. Non necesitamos un guión completo, só unhas liñas contándonos a vosa idea.
Que a vosa imaxinación non teña límites. Se a vosa idea é elixida, Esther irá ao voso centro para gravar un vídeo que logo se verá en todas as plataformas da CRTVG: desde a tele ao TikTok do @digochoeu!

Tedes ata o 28 de outubro de 2022 ás 23:59 para enviar as vosas propostas!
Hai tres grandes premios en xogo!
PD: Valoraranse máis as propostas que non inclúan topicazos sobre a lingua galega.

Rematou o prazo!

 • A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. produce o espazo divulgativo #DígochoEu, que ten como finalidade achegar a lingua galega dunha forma dinámica e entretida. Busca ser un espazo aberto á participación da xente nova e da comunidade educativa, polo que considera de interese que poidan participar na elaboración dos microespazos. Por iso, inicialmente proponse que se presenten bosquexos de guións dun programa para, a continuación, cos seleccionados realizar a gravación do referido programa. Con esta finalidade, apróbanse as seguintes bases:

  OBXECTO

  O obxecto deste concurso é fomentar a colaboración da xente nova e dos centros educativos na elaboración do programa #DígochoEu para achegar a lingua galega a este sector da poboación. Con este obxectivo, seleccionaranse CATORCE propostas de contido para un programa realizados polos centros (SETE en centros de primaria e SETE en centros de ensino secundario) e, coa súa colaboración, a CRTVG gravará un programa de #DígochoEu.
  Os/as profesores/as e os/as alumnos/as dos centros seleccionados participarán na gravación do programa #DígochoEu elaborado a partir das súas propostas.
  O programa será emitido a través das canles da CRTVG por todos os sistemas (televisión dixital terrestre -TDT-, satélite, cable/IPTV e Internet), sen limite de pases, ata a entrada das gravacións no dominio público e en todo o mundo. Tamén se realizará a posta a disposición través a redes sociais da Corporación RTVG e da súa páxina web.

  DESTINATARIOS

  Poderán participar os centros educativos de primaria e secundaria da comunidade autónoma de Galicia. Tamén aqueles centros de fóra da comunidade autónoma que impartan a materia de lingua galega.
  Os centros estarán representados por un/unha profesor/a. Cada profesor/a poderá presentar unha única candidatura, pero iso non impide a participación de varios/as profesores/as dun mesmo centro. Cada candidatura estará composta, ademais de polo membro do profesorado, por alumnos/as do centro.
  O prazo de presentación de candidaturas comeza o 16 de setembro de 2022 e termina o 28 de outubro de 2022 ás 23:59 horas.
  Para poder participar, o profesor/a deberá presentar a candidatura rexistrándose co seu nome e apelidos, datos de contacto e centro ao que pertence, dentro no prazo establecido na páxina web digochoeu.gal.

  MECÁNICA DO CONCURSO

  O concurso consiste na elaboración e execución dun vídeo de menos de 1 minuto para emitir no espazo de divulgación da lingua galega #DígochoEu.
  Unha vez feito o rexistro na web digochoeu.gal, o profesor ou profesora expoñerá de maneira breve un bosquexo de guión para un capítulo do #DígochoEu dunha duración inferior ao minuto. Este bosquexo debe ser realizado coa participación activa do alumnado e deberá ser realizado en lingua galega.
  Non se trata de presentar un guión definitivo, senón dunha proposta imaxinativa para un capítulo que se poida gravar na contorna do alumnado e que teña como finalidade divulgar a lingua galega. Isto non implica que o capítulo teña que desenvolverse nunha aula ou nun colexio; pode ser en calquera escenario, grazas á aplicación a posteriori de efectos de vídeo.

  O bosquexo de guión debe contar con que no programa participen a presentadora do espazo e o alumnado.

  Tamén deberá respectar os criterios reitores da dirección editorial da Corporación RTVG, S.A. aprobados polo Consello de Administración (http://www.crtvg.es/files/CRITERIOSREITORES.pdf)

  Unha vez recibidas todas as propostas, o equipo do #DígochoEu fará unha selección das CATORCE máis orixinais, creativas ou innovadoras (SETE de educación primaria e SETE de educación secundaria) e mais DÚAS de reserva (UNHA de educación primaria e UNHA de educación secundaria).

  A partir das CATORCE propostas seleccionadas, a Corporación RTVG, co asesoramento do centro, realizará o guión seleccionado e establecerá os medios necesarios para a gravación.

  Posteriormente, o equipo do programa acudirá ao centro para executar a gravación co alumnado. Co material gravado, o #DígochoEu fará unha montaxe consensuada co/a profesor/a, que se converterá nun episodio máis do #DígochoEu (e que se pode emitir por calquera das canles da Corporación RTVG, tal e como figura nestas bases).
  Unha vez emitidos todos os episodios (previsiblemente no mes de maio, coincidindo co mes das Letras), un xurado de profesionais do audiovisual alleo ao equipo do #DígochoEu avaliará os capítulos emitidos e outorgará SEIS premios.

  Os criterios de valoración serán os seguintes:
  1. Calidade lingüística e expresividade dos participantes
  2. Orixinalidade e innovación do contido
  Establécense seis premios en dúas categorías:
  1. Educación primaria: un primeiro premio de 500 euros, un segundo premio de 300 euros e un terceiro premio de 200 euros.
  2. Educación secundaria: un primeiro premio de 500 euros, un segundo premio de 300 euros e un terceiro premio de 200 euros.

  Como cada centro pode presentar varias propostas, non é descartable que mesmo centro poida obter varios premios. A estas cantidades seranlles aplicadas as retencións fiscais correspondentes.
  O premio irá destinado ao centro, que o destinará ás actividades lúdicas que considere oportunas. Sempre que sexa posible, a entrega dos premios será nun programa especial aínda por determinar.

  CESIÓN DE DEREITOS E XESTIÓN DOS DEREITOS DE IMAXE

  Os centros educativos elixidos para a gravación dos capítulos deberán contar coas preceptivas autorizacións de todos os participantes ou dos titulares da patria potestade ou tutela dos menores participantes.
  Os autores do bosquexo do guión pola súa participación neste concurso autorizan a Corporación RTVG a elaborar o guión definitivo así como a súa transformación no programa resultante.

  TITULARIDADE DO PROGRAMA

  Correspóndelle á Corporación RTVG como produtora dos programas todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre este para todo o mundo e ata a súa entrada no dominio público.

  ACEPTACIÓN DAS BASES

  A participación no concurso supón a aceptación na súa totalidade das presentes bases que poden ser consultadas polos participantes na páxina web www.crtvg.gal.
  A Corporación RTVG resérvase o dereito de retirar ou modificar a mecánica do concurso á súa enteira discreción, para o cal informará pertinentemente a través dos mesmos medios en que se publicitou o concurso, modificando as bases, se o considerase oportuno.
  En caso de controversia ou discrepancia derivada da interpretación destas bases, prevalecerá o criterio da Corporación RTVG.

  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

  A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG) informa de que, con base no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación deses datos (RXPD) e a Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, a finalidade da recollida e tratamento dos datos de carácter persoal que o PARTICIPANTE nos facilite durante a súa participación no concurso, e que fai referencia a datos de carácter persoal, resulta necesario para o desenvolvemento e cumprimento do concurso e para a realización do programa. Informámolo de que ditos datos non serán cedidos a terceiros sen o seu expreso consentimento, salvo obriga legal ou base xurídica que o lexitime e serán conservados unicamente polo tempo que legalmente corresponda. O tratamento dos datos de carácter persoal de menores de 14 anos realízase co consentimento dos titulares da patria potestade ou titor.
  Poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación e Portabilidade por correo postal á dirección propia da Corporación RTVG, ou mediante correo electrónico na dirección lopd@crtvg.es, en ambos os casos xuntando copia do DNI. Tamén poderá presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.