Concursos

#DígochoEu Premio especial do xurado

Última oportunidade! Ante a gran cantidade de propostas que recibimos, argallamos un novo concurso! #DígochoEu O premio especial do xurado! Só tedes que elaborar os vosos propios vídeos de menos de 1 minuto, subilos a YouTube e que o teu profe nos envíe a ligazón no formulario de participación. Lede ben as bases e que a vosa imaxinación non teña límites!

O prazo de presentación é ata o 30 de abril ás 23:59 horas.
Hai un premio de 200 euros en xogo!

 • Ante a gran cantidade de propostas no anterior concurso do #DígochoEu, a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. convoca un novo concurso en que esta vez serán os propios centros educativos os que elaboren os seus propios vídeos de divulgación da lingua galega. Con esta finalidade, apróbanse as seguintes bases:

  OBXECTO

  O obxecto deste concurso é fomentar a colaboración da xente nova e dos centros educativos na elaboración do programa #DígochoEu para achegar a lingua galega a este sector da poboación.

  Con este obxectivo, os centros educativos poderán inscribir os seus propios vídeos divulgativos na páxina web digochoeu.gal. Serán os profesores/as os que realicen a devandita inscrición en representación do alumnado.

  O vídeo gañador poderá ser emitido a través das canles da CRTVG por todos os sistemas (televisión dixital terrestre -TDT-, satélite, cable/IPTV e Internet), sen límite de pases, ata a entrada das gravacións no dominio público e en todo o mundo. Tamén se realizará a posta a disposición través a redes sociais da Corporación RTVG e da súa páxina web.

  DESTINATARIOS

  Poderán participar os centros educativos de primaria e secundaria da comunidade autónoma de Galicia. Tamén aqueles centros de fóra da comunidade autónoma que impartan a materia de lingua galega.

  Os centros estarán representados por un/unha profesor/a. Cada profesor/a poderá presentar unha única candidatura, pero iso non impide a participación de varios/as profesores/as dun mesmo centro. Cada candidatura estará composta, ademais de polo membro do profesorado, por alumnos/as do centro.

  O prazo de presentación de candidaturas comeza o 23 de febreiro e termina o 30 de abril de 2022 ás 23:59 horas.

  Para poder participar, o profesor/a deberá presentar a candidatura rexistrándose co seu nome e apelidos, datos de contacto e centro ao que pertence, dentro no prazo establecido.

  MECÁNICA DO CONCURSO

  O concurso consiste na elaboración e execución dun vídeo de menos de 1 minuto para emitir no espazo de divulgación da lingua galega #DígochoEu.

  Para a súa inscrición no concurso, o vídeo deberá estar previamente subido a YouTube.
  Unha vez feito o rexistro na web digochoeu.gal, o profesor ou profesora deixará os seus datos persoais e a URL (a páxina) de YouTube onde estea aloxado o vídeo.

  O vídeo contará coa participación activa do alumnado e deberá ser realizado durante este curso escolar 2021-2022. A temática será a promoción ou divulgación dalgún aspecto relacionado coa lingua galega, seguindo a filosofía do #DígochoEu.

  Os vídeos non incluirán imaxes ou músicas protexidas con dereitos de autor, só aquelas que estean libres de dereitos.

  Os vídeos deberán respectar os criterios reitores da dirección editorial da Corporación RTVG, S.A. aprobados polo Consello de Administración (http://www.crtvg.es/files/CRITERIOSREITORES.pdf)

  Un xurado de profesionais do audiovisual alleo ao equipo do #DígochoEu avaliará os vídeos rexistrados no concurso e outorgará un único premio de 200 euros. A esta cantidade seralle aplicada a retención fiscal correspondente.

  Os criterios de valoración serán os seguintes:
  1. Calidade lingüística e expresividade dos participantes
  2. Orixinalidade e innovación do contido

  O premio irá destinado ao centro, que o destinará ás actividades lúdicas que considere oportunas. Sempre que sexa posible, a entrega dos premios será nun programa especial aínda por determinar.

  CESIÓN DE DEREITOS E XESTIÓN DOS DEREITOS DE IMAXE

  Os centros educativos que presenten os seus vídeos a este concurso deberán contar coas preceptivas autorizacións de todos os participantes ou dos titulares da patria potestade ou tutela dos menores participantes.

  TITULARIDADE DO PROGRAMA

  Correspóndelle á Corporación RTVG todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o vídeo gañador para todo o mundo e ata a súa entrada no dominio público.

  Todos os participantes no concurso autorizan expresamente á CRTVG a poder divulgar os vídeos presentados en calquera das canles da corporación.

  ACEPTACIÓN DAS BASES

  A participación no concurso supón a aceptación na súa totalidade das presentes bases que poden ser consultadas polos participantes na páxina web www.crtvg.gal.

  A Corporación RTVG resérvase o dereito de retirar ou modificar a mecánica do concurso á súa enteira discreción, para o cal informará pertinentemente a través dos mesmos medios en que se publicitou o concurso, modificando as bases, se o considerase oportuno.

  En caso de controversia ou discrepancia derivada da interpretación destas bases, prevalecerá o criterio da Corporación RTVG.

  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

  A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG) informa de que, con base no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación deses datos (RXPD) e a Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, a finalidade da recollida e tratamento dos datos de carácter persoal que o PARTICIPANTE nos facilite durante a súa participación no concurso, e que fai referencia a datos de carácter persoal, resulta necesario para o desenvolvemento e cumprimento do concurso e para a realización do programa. Informámolo de que ditos datos non serán cedidos a terceiros sen o seu expreso consentimento, salvo obriga legal ou base xurídica que o lexitime e serán conservados unicamente polo tempo que legalmente corresponda. O tratamento dos datos de carácter persoal de menores de 14 anos realízase co consentimento dos titulares da patria potestade ou titor.
  Poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación e Portabilidade por correo postal á dirección propia da Corporación RTVG, ou mediante correo electrónico na dirección lopd@crtvg.es, en ambos os casos xuntando copia do DNI. Tamén poderá presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.

Premios #DígochoEu

Queres gravar con Esther Estévez un capítulo do #DígochoEu?
Fala cos colegas, argalla unha idea de guión e que o/a voso/a profe nos envíe unha proposta!
Só ten que inscribirse en digochoeu.gal e contarnos como sería ese vídeo. Non necesitamos un guión completo, só unhas liñas contándonos a vosa idea.
Que a vosa imaxinación non teña límites. Se a vosa idea é elixida, Esther irá ao voso centro para gravar un vídeo que logo se verá en todas as plataformas da CRTVG: desde a tele ao TikTok do @digochoeu!

Tedes ata o 12 de decembro para enviar as vosas propostas!
Hai tres grandes premios en xogo!

participación pechada

PD: Valoraranse máis as propostas que non inclúan topicazos sobre a lingua galega.

 • A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. produce o espazo divulgativo #DígochoEu, que ten como finalidade achegar a lingua galega dunha forma dinámica e entretida. Busca ser un espazo aberto á participación da xente nova e da comunidade educativa, polo que considera de interese que poidan participar na elaboración dos microespazos. Por iso, inicialmente proponse que se presenten bosquexos de guións dun programa para, a continuación, cos seleccionados realizar a gravación do referido programa. Con esta finalidade, apróbanse as seguintes bases:

  OBXECTO

  O obxecto deste concurso é fomentar a colaboración da xente nova e dos centros educativos na elaboración do programa #DígochoEu para achegar a lingua galega a este sector da poboación. Con este obxectivo, seleccionaranse dez propostas de contido para un programa realizados polos centros e, coa súa colaboración, a CRTVG gravará un programa de #DígochoEu.

  Os/as profesores/as e os/as alumnos/as dos centros seleccionados participarán na gravación do programa #DígochoEu elaborado a partir das súas propostas.
  O programa será emitido a través das canles da CRTVG por todos os sistemas (televisión dixital terrestre -TDT-, satélite, cable/IPTV e Internet), sen limite de pases, ata a entrada das gravacións no dominio público e en todo o mundo. Tamén se
  realizará a posta a disposición través a redes sociais da Corporación RTVG e da súa páxina web.

  DESTINATARIOS

  Poderán participar os centros educativos de primaria e secundaria da comunidade autónoma de Galicia. Tamén aqueles centros de fóra da comunidade autónoma que impartan a materia de lingua galega.
  Os centros estarán representados por un/unha profesor/a. Cada profesor/a poderá presentar unha única candidatura, pero iso non impide a participación de varios/as profesores/as dun mesmo centro. Cada candidatura estará composta, ademais de polo membro do profesorado, por alumnos/as do centro.
  O prazo de presentación de candidaturas termina o 12 de decembro de 2021 ás 23:59 horas.
  Para poder participar, o profesor/a deberá presentar a candidatura rexistrándose co seu nome e apelidos, datos de contacto e centro ao que pertence, dentro no prazo establecido na páxina web digochoeu.gal.

  MECÁNICA DO CONCURSO

  O concurso consiste na elaboración e execución dun vídeo de arredor de 1 minuto para emitir no espazo de divulgación da lingua galega #DígochoEu.
  Unha vez feito o rexistro na web digochoeu.gal, o profesor ou profesora expoñerá de maneira breve un bosquexo de guión para un capítulo do #DígochoEu dunha duración aproximada de 1 minuto. Este bosquexo debe ser realizado coa participación activa do alumnado e deberá ser realizado en lingua galega.
  Non se trata de presentar un guión definitivo, senón dunha proposta imaxinativa para un capítulo que se poida gravar na contorna do alumnado e que teña como finalidade divulgar a lingua galega. Isto non implica que o capítulo teña que desenvolverse nunha aula ou nun colexio; pode ser en calquera escenario, grazas á aplicación a posteriori de efectos de vídeo.

  O bosquexo de guión debe contar con que no programa participen a presentadora do espazo e o alumnado.

  Tamén deberá respectar os criterios reitores da dirección editorial da Corporación RTVG, S.A. aprobados polo Consello de Administración (http://www.crtvg.es/files/CRITERIOSREITORES.pdf)

  Unha vez recibidas todas as propostas, o equipo do #DígochoEu fará unha selección das DEZ máis orixinais, creativas ou innovadoras e mais DÚAS de reserva.

  A partir das 10 propostas seleccionadas, a Corporación RTVG, co asesoramento do centro, realizará o guión seleccionado e establecerá os medios necesarios para a gravación.

  Posteriormente, o equipo do programa acudirá ao centro para executar a gravación co alumnado. Co material gravado, o #DígochoEu fará unha montaxe consensuada co/a profesor/a, que se converterá nun episodio máis do #DígochoEu (e que se pode emitir por calquera das canles da Corporación RTVG, tal e como figura nestas bases).
  Unha vez emitidos todos os episodios (previsiblemente no mes de maio, coincidindo co mes das Letras), un xurado de profesionais do audiovisual alleo ao equipo do #DígochoEu avaliará os capítulos emitidos e outorgará tres premios.

  Os criterios de valoración serán os seguintes:
  1. Calidade lingüística e expresividade dos participantes
  2. Orixinalidade e innovación do contido
  Establécense tres premios: un primeiro premio de 2.000 euros, un segundo premio de 1.000 euros e un terceiro premio de 500 euros.

  Como cada centro pode presentar varias propostas, non é descartable que mesmo centro poida obter varios premios. A estas cantidades seranlles aplicadas as retencións fiscais correspondentes.

  O premio irá destinado ao centro, que o destinará ás actividades lúdicas que considere oportunas. Sempre que sexa posible, a entrega dos premios será nun programa especial aínda por determinar.

  CESIÓN DE DEREITOS E XESTIÓN DOS DEREITOS DE IMAXE

  Os centros educativos elixidos para a gravación dos capítulos deberán contar coas preceptivas autorizacións de todos os participantes ou dos titulares da patria potestade ou tutela dos menores participantes.
  Os autores do bosquexo do guión pola súa participación neste concurso autorizan a Corporación RTVG a elaborar o guión definitivo así como a súa transformación no programa resultante.

  TITULARIDADE DO PROGRAMA

  Correspóndelle á Corporación RTVG como produtora dos programas todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre este para todo o mundo e ata a súa entrada no dominio público.

  ACEPTACIÓN DAS BASES

  A participación no concurso supón a aceptación na súa totalidade das presentes bases que poden ser consultadas polos participantes na páxina web www.crtvg.gal.
  A Corporación RTVG resérvase o dereito de retirar ou modificar a mecánica do concurso á súa enteira discreción, para o cal informará pertinentemente a través dos mesmos medios en que se publicitou o concurso, modificando as bases, se o considerase oportuno.
  En caso de controversia ou discrepancia derivada da interpretación destas bases, prevalecerá o criterio da Corporación RTVG.

  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

  A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG) informa de que, con base no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación deses datos (RXPD) e a Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, a finalidade da recollida e tratamento dos datos de carácter persoal que o PARTICIPANTE nos facilite durante a súa participación no concurso, e que fai referencia a datos de carácter persoal, resulta necesario para o desenvolvemento e cumprimento do concurso e para a realización do programa. Informámolo de que ditos datos non serán cedidos a terceiros sen o seu expreso consentimento, salvo obriga legal ou base xurídica que o lexitime e serán conservados unicamente polo tempo que legalmente corresponda. O tratamento dos datos de carácter persoal de menores de 14 anos realízase co consentimento dos titulares da patria potestade ou titor.
  Poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación e Portabilidade por correo postal á dirección propia da Corporación RTVG, ou mediante correo electrónico na dirección lopd@crtvg.es, en ambos os casos xuntando copia do DNI. Tamén poderá presentar unha reclamación ante unha autoridade de control.